∆ιακήρυξη δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για εκµίσθωση κυλικείου στο Γυµνάσιο – Λύκειο Άνω Καλεντίνης του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Γ. Καραϊσκάκη προκηρύσσει δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, για τη µίσθωση του κυλικείου του Γυµνασίου – Λυκείου Άνω Καλεντίνης.

Ο διαγωνισµός θα γίνει δηµόσια στο γραφείο της ∆ιευθύντριας του Λυκείου Άνω Καλεντίνης στις 29 Οκτωβρίου 2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. έως 12:00 µ.µ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ