Διαγωνισμός προμήθειας μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2024» [ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 12/03/2024 ΩΡΑ 13:30]

Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2024» (CPVs 09135100-5, 09134100-8, 09132100-4, 09211000-1, 24951311-8, 24951000-5) ενδεικτικού συνολικού Π/Υ 262.486,30 € με ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής: (α) για τα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης βενζίνη αμόλυβδη) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης εκάστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον Νομό Άρτας κατά την ημέρα παράδοσης αυτών, (β) για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών και ποσοτήτων.

Προσφορές υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, όπου ο διαγωνισμός έχει καταχωρισθεί σε δύο συστημικούς αριθμούς: Α/Α 337261 για τα υγρά καύσιμα (ΤΜΗΜΑΤΑ 1 & 2) και Α/Α 337264 για τα λιπαντικά (ΤΜΗΜΑ 3). Οι οικονομικοί φορείς θα αντιμετωπίσουν τους δύο ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς ως ανεξάρτητους.

Προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα για ένα ή περισσότερα ή και όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το σύνολο των αναφερόμενων ειδών ανά ΤΜΗΜΑ. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12/03/2024, ώρα 13:30.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 14/03/2024, ώρα 10:00 π.μ. για τα καύσιμα και ώρα 12:00 μεσημβρινή για τα λιπαντικά.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής ύψους 1% της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή των ΤΜΗΜΑΤΩΝ για τα οποία υποβάλλεται. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα πέντε (5) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και η εγγύηση συμμετοχής θα ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (άρθρα 97 & 72 του Ν.4412/2016).

Για την υπογραφή του συμφωνητικού, ο/οι Ανάδοχος/οι θα καταθέσει/ουν εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 4% επί της εκτιμώμενης αξίας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Για τα καύσιμα προβλέπεται η δυνατότητα μονομερούς παράτασης μέχρι και τρεις (3) μήνες.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού είναι αναρτημένα για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο https://gkaraiskakis.gr.

Πληροφορίες παρέχονται από την έδρα του Δήμου στην Άνω Καλεντίνη Άρτας, τηλ. 2681360820,  email: promitheies@gkaraiskakis.gr.

 

Κατεβάστε τα έγγραφα του διαγωνισμού:
Κοινά έγγραφα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 608/2024 με όλα τα παραρτήματά της (ΑΔΑΜ: 24PROC014310009) (.pdf)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(ΑΔΑ: 61ΠΣΩ9Ξ-Ο51) (.pdf)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4562/15-12-2023
(.pdf)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ-ΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
(.doc)
Έντυπα για ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (Α/Α Συστήματος 337261)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI_ΕΕΕΣ (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
(.xml)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
(.doc)
Έντυπα για ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (Α/Α Συστήματος 337264)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ_ΕΕΕΣ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)
(.xml)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)
(.doc)