Διαγωνισμός προμήθειας μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2020 για τις ανάγκες του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Νομικών Προσώπων του» (ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 26/02/2020 ΩΡΑ 14:00)

O Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2020 για τις ανάγκες του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Νομικών Προσώπων του» (CPVs 09135100-5, 09134100-8, 09132100-4, 09211000-1) συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 175.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και συγκεκριμένα: (α) για τα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης βενζίνη αμόλυβδη) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης εκάστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον Νομό Άρτας κατά την ημέρα παράδοσης αυτών, και (β) για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών και ποσοτήτων.

Προσφορές υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς, που διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, τα μέλη αυτών, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση καυσίμων ή/και λιπαντικών.

Ως κριτήριο επιλογής τίθεται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Τετάρτη 26/02/2020, ώρα 14:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Τετάρτη 04/03/2020, ώρα 12:30 για τα καύσιμα και ώρα 13:00 για τα λιπαντικά

Στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ο διαγωνισμός έχει καταχωρισθεί σε δύο συστημικούς αριθμούς: Α/Α 85906 για τα υγρά καύσιμα (ΤΜΗΜΑΤΑ 1-4) και Α/Α 85907 για τα λιπαντικά (ΤΜΗΜΑ 5). Οι οικονομικοί φορείς θα αντιμετωπίσουν τους δύο ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς ως ανεξάρτητους.

Προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα για ένα ή περισσότερα ή και όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ των υπό προμήθεια ειδών, όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το σύνολο των αναφερόμενων ειδών ανά ΤΜΗΜΑ. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) που αφορά στο ΤΜΗΜΑ ή στα ΤΜΗΜΑΤΑ για τα οποία υποβάλλεται. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον πέντε (5) μήνες (άρθρα 97 & 72 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν).

Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο/οι Ανάδοχος/οι υποχρεού(ν)ται να καταθέσει/ουν εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα 3μηνης παράτασης.

 

Κατεβάστε τα έγγραφα του διαγωνισμού:
Κοινά έγγραφα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 532/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 5959/19-12-2019
Έντυπα για ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (Α/Α Συστήματος 85906)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI_ΤΕΥΔ (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
Έντυπα για ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (Α/Α Συστήματος 85907)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ_ΤΕΥΔ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)