Εργασίες αποκατάστασης υποδομών του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη από τις καταστροφικές δράσεις πλημμυρών στις 17-6-2017 και 16-7-2017 και έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) :

220.000 € με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση : 2014ΣΕ57200002 ΣΑΕ 572 Π.Δ.Ε.

(150.000 €) ΣΑΤΑ 2019 (70.000 €)

Κ.Α. 30-7312.039

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 26/03/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΥΧΟΣ A)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΥΧΗ B & Γ)