Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης 20-12-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 10 Δεκεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 4592
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Tα μέλη της Επιτροπής διαβούλευσης     

 

 

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης, που θα διεξαχθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’), μέσω SKYPE  την 20η Δεκεμβρίου 2021,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για  διαβούλευση  στο εξής θέμα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Διατύπωση απλής γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη οικονομικού έτους 2022 , σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 77 του νόμου 4172/2013( ΦΕΚ Α’ 167).

                Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία κατά την συνεδρίαση αυτή, η επιτροπή θα συνεδριάσει την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τρίτη  21/12/2021 και ώρα 18.30,  με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Κουρτέσας