Δημοπρασία έργου : Βελτίωση βατότητας οδοποιίας στον οικισμό Αγίας Παρασκευής της Τ.Κ. Κλειδίου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Προϋπολογισμός:
74.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),

 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (60.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (14.400,00 €)
Κ.Α. 02.30.7333.008


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 07/06/2018 ηµέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π. µ.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ