ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: Βελτίωση δρόμων και διευθέτηση όμβριων υδάτων στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Προϋπολογισμός:
74.400,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (51.000,00 €)

ΣΑΤΑ 2019 (23.400,00 €)
Κ.Α. 02.10.30.7333.078

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ