ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: Συντήρηση – βελτίωση κτιρίων Δ.Ε. Τετραφυλίας 2018

Προϋπολογισμός:
27.600,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΤΑ 2018 (18.690,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (8.910,00 €)
Κ.Α. 02.30.7331.010

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/01/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ