ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: Συντήρηση σχολείων και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Προϋπολογισμός:
68.600,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (45.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (23.600,00 €)
Κ.Α. 02.10.15.7331.002

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/12/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ