Δημοπρασία έργου Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στον οικισμό «Καλαπιδιά» του Τ.Δ. Καστανιάς

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ):
29.368,93 €

 

Χρηματοδότηση:

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (18.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (11.368,93 €)
Κ.Α. 02.30.7333.046

Ημερομηνία Δημοπρασίας: 03/05/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ