Δημοπρασία έργου Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στον οικισμό «Καλαπιδιά» του Τ.Δ. Καστανιάς

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) :

29.368,93 €

 

Χρηματοδότηση:

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (18.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (11.368,93 €)
Κ.Α. 02.30.7333.046

Ημερομηνία Δημοπρασίας : 03/05/2018

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ