Δημοπρασία έργου : Αποκατάσταση των δρόμων στην Τ.Κ. Πηγών

Προϋπολογισμός:
63.340,00 Ευρώ (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (40.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (23.340,00 €)
Κ.Α. 02.30.7333.003


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 05/06/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. µ.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ