ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και συντήρηση δημοτικών κτιρίων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Προϋπολογισμός:
46.825,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (30.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (16.825,00 €)
Κ.Α. 02.10.30.7336.001

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/01/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ