ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: Ανάπλαση χώρων πέριξ του δημαρχείου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Προϋπολογισμός:
21.000,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (12.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (9.000,00 €)
Κ.Α. 02.10.30.7326.006

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (.doc)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ