ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ 2018

O Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Τετραφυλίας 2018», για χρονικό διάστημα δώδεκα  (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το αντικείμενο των υπηρεσιών περιλαμβάνει τη μηχανική αποκομιδή των μη επικίνδυνων στερεών αστικών απορριμμάτων από τους κοινούς κάδους αποκομιδής που βρίσκονται στις τοπικές  κοινότητες  της Δημοτικής Ενότητας Τετραφυλίας. Ο χώρος διάθεσης των απορριμμάτων θα είναι ο Χ.Υ.Τ.Α. Βλαχέρνας. Αντικείμενο των υπηρεσιών αποτελεί επίσης ο καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων στην προαναφερθείσα  Δημοτική Ενότητα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ: 20.6277.001 του οικονομικού έτους 2018.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 04η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 – 11:00 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (Άνω Καλεντίνη Άρτας, 47044) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη  www.gkaraiskakis.gr

Για πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό επικοινωνήστε με τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη (αρμόδιος υπάλληλος κ. Παύλος Καρέζος, τηλέφωνο: 2681360817, email: pkarezos@gkaraiskakis.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ

Κατεβάστε τα έντυπα του διαγωνισμού:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2018
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  ΤΕΥΔ-doc  |  ΤΕΥΔ-pdf
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2018
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (.docx)