ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Επιστημονικού συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του ΠΕ3: Οδοποιία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, της Πράξης «Extrovert Roads» του Προγράμματος INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”»

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6461/7-12-2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«Υπηρεσίες Επιστημονικού συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του ΠΕ3: Οδοποιία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, της Πράξης «Extrovert Roads» του Προγράμματος INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”»

Προϋπολογισμός: 32.860,00 ευρώ (συμπεριλ. Φ.Π.Α 24%)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση 85% – Εθνικοί Πόροι 15%
Κ.Α.: 70.7425.003
C.P.V.  79415200-8

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/12/2018, ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΕΥΔ
Υπόδειγμα ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of Greece & Albania