ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ στον οικισμό Άγιος Νικόλαος της Δ.Κ. Πηγών της Δ.Ε. Τετραφυλίας (Διεξαγωγή δημοπρασίας: 29/04/2024, ώρα 11:00)

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 16 Απριλίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ   Αριθ. Πρωτ : 1231
     

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας
Διακηρύσσει ότι:

  1. Εκτίθεται σε δημόσιο, φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, η εκμίσθωση ακινήτου – κτιρίου – αναψυκτήριου, που βρίσκεται στον Οικισμό Άγιος Νικόλαος της Δημοτικής Κοινότητας Πηγών της Δημοτικής Ενότητας Τετραφυλίας.
  2. Κατώτατο όριο προσφοράς – μηνιαίο μίσθωμα – τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού, ορίζεται το ποσόν των πενήντα ενός euro (51,00 €).
  3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00΄ έως 11:30΄ πρωινή, στο Δημοτικό κατάστημα στην Άνω Καλεντίνη.
  4. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
  5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού τριακοσίων έξι euro (306,00 €), η οποία θα απευθύνεται υποχρεωτικά υπέρ του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας).
  6. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου (Άνω Καλεντίνη) – τηλ.: 2681360816, email: info@gkaraiskakis.gr, αρμόδιος κος Κωνσταντίνος Ρούσσας, απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. –

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος