Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του Έργου “Οδοποιία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2018”

Προϋπολογισμός :
192.820,00 Ευρώ
(με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% )

Χρηματοδότηση:
ΣΑΤΑ 2018 (141.900,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (50.920,00 €)
Κ.Α. 02.10.30.7323.043

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
21/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ