Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΕΤΟΥΣ 2019» [ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/01/2023 ώρα 10:00 πμ.]

Προϋπολογισμός:
133.653,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ2019

Κ.Α.:02.30.7323.044

CPV: 45233120-6

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
12/01/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)  pdf.   /  xml.  /   xtml.
ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕΔΙΑ