Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υλοποίησης Κέντρων Αθλοπαιδιών Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη” [ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/02/2024]

Προϋπολογισμός:
326.302,28 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΑΑ 2014-2020 (240.000,00 €)
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  (86.302,28 €)
Κ.Α. 02.15.7341.006

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
01/02/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΕΕΕΣ).pdf/ .xml/ .html
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΑ