Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ » [ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/03/2023 ώρα 10:00 πμ.]

Προϋπολογισμός:
240.000,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”

ΕΝΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 2019ΕΠ51860004
ΚΩΔ. ΣΑΕΠ : 518/6
Κ.Α.:64.7311.001
CPV:45259900-6

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
16/03/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)  .pdf   /  .xml  /   .html
ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕΔΙΑ