Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΕΤΟΥΣ 2020” [ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2022 ώρα 10:00 πμ.]

Προϋπολογισμός:
169.999,99 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΣΑΕ 055 ΥΠ.ΕΣ.
ΕΝΑΡ. ΕΡΓΟΥ :2003ΣΕ05500005
Κ.Α.: 02.10.64.7333.002

CPV: 45233120-6, 45223500-1

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
07/07/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)  .pdf  /  .xml  /   .html
ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕΔΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ (17/06/2022)