Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΖΥΓΟΥ ΔΙΧΟΜΟΙΡΙΟΥ” [ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/06/2022 ώρα 10:00 πμ.]

Προϋπολογισμός:
207.000,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ: 164.871,00 Ευρώ
ΣΑΤΑ 2022: 42.129,00 Ευρώ
Κ.Α.: 64.7332.001

CPV: 45000000-7

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
16/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)  .pdf   /  .xml   /   .html
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΑ