Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ” (INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”)


Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Προϋπολογισμός: 788.399,23 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24% )

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”
(MUNICIPAL ROADS RESTORATION TO ELIMINATE ISOLATION OF MOUNTAINOUS AND DISADVANTAGED REGIONS – «EXTROVERT ROADS», MUNICIPALITY OF GEORGIOS KARAISKAKIS, GR-AL 2014-20): 648.000,00 €
ΣΑΤΑ 2020: 140.399.23 €

ΕΝΑΡ. ΕΡΓΟΥ: 2018ΕΠ51860038
ΚΩΔ. ΣΑΕΠ: 518/6
Κ.Α.: 02.70.7323.001
CPV: 45233120-6

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
03/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (.zip)
ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (.zip)
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ (.zip)


The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of Greece & Albania