Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του Έργου “Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη” (διάθεση αρχείων και σε μορφή .zip)

Προϋπολογισμός:
612.199,19 Ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α. 24% )

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
ΕΝΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 2018ΣΕ27510064
ΚΩΔ. ΣΑ: Ε2751
Κ.Α.: 02.10.25.7341.001
CPV: 45231300-8, 45232100-3, 45232152-2

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
05/09/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΤΕΥΧΗ   (.rar)   (.zip)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   (.rar)   (.zip)
ΣΧΕΔΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ   (.rar)   (.zip)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_Η/Μ   (.rar)   (.zip)
ΣΧΕΔΙΑ Η/Μ   (.rar)   (.zip)