Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του Έργου “Αποκατάσταση δρόμων στην Τ.Κ. Σκουληκαριάς της Δ.Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη”

Προϋπολογισμός:
100.100,00 Ευρώ
(με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% )

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ (70.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2020 (30.100,00 €)
Κ.Α. 02.10.64.7333.013

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
03/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ