Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του Έργου “Επείγουσες παρεμβάσεις αποκαταστάσεις οδών, προσβάσεων – άρση απομόνωσης περιοχών και τοπικών κοινοτήτων, που προκλήθηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη”

Προϋπολογισμός:
200.000,00 Ευρώ
(με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% )

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕ 571 ΥΠ. ΥΠΟΔ. (200.000,00 €)
Κ.Α. 02.30.7333.009

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
29/08/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ