Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του Έργου “Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες έτους 2018 Β ΦΑΣΗ”

Προϋπολογισμός:
210.000,00 Ευρώ
(με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% )

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕ 055 ΥΠ. ΕΣ. (150.000,00 €)

ΣΑΤΑ 2020 (60.000,00 €)
Κ.Α. 02.30.7333.085

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
25/07/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ