Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του Έργου “Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη 2018 Β ΦΑΣΗ”

Προϋπολογισμός:
370.000,00 Ευρώ
(με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% )

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕ 055 ΥΠ. ΕΣ. (300.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2020 (70.000,00 €)
Κ.Α. 02.10.25.7312.042

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
23/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ