ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας

Από το τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Άρτας ανακοινώνεται ότι έχουν εκδοθεί :

1) 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΖ94653ΠΓ-8ΔΙ)
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων των Μέτρων 3.2.2, 4.2.4 & 6.2.3 -Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια είναι :
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, που πληρούν σωρευτικά τους κάτωθι όρους :
– Είναι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.
– Έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης.
– Επιβαρύνονται τελικά με το κόστος της.

2) 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 (ΑΔΑ: ΨΣ594653ΠΓ-ΦΥ3)
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι:
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 02/09/2019 & ΩΡΑ 12.00
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 28/02/2020 & ΩΡΑ 14.00

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο Τμήμα Αλιείας –Φλέμιγκ 6 Άρτα.
Τηλ.Επ.2681364461 & 2681364464