Πρόσκληση Δ.Σ. 30-09-2022

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 26 Σεπτεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 3111
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

 

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                

Παρακαλούμε όπως, την 30η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, και με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

                                                                 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. 3η τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2022.
 2. 4η τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2022.
 3. Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2022.
 4. Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου (Β΄ κατανομή).
 5. Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου (Γ΄ κατανομή).
 6. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοτικών έργων.
 7. Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για μηχάνημα έργου του δήμου.
 8. Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου περιβάλλοντα χώρου ανενεργού δημοτικού σχολείου Κλειδίου».
 10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση αύλειου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Άνω Καλεντίνης».
 11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση εργασιών στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Τ. Κ. Σκουληκαριάς».
 12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2019».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος