Πρόσκληση Δ.Σ. 30-05-2022

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 26 Μαΐου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 1354
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

 

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                

Παρακαλούμε όπως την 30η του μήνα Μαΐου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00΄ προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοτικών έργων.
  2. Συμπλήρωση της με αριθμό 130/2020 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου (αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ. Σ.).
  3. 1η τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2022.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος