Πρόσκληση Δ.Σ. 29-03-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 22 Μαρτίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 1314
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 29η του μήνα Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 2. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 3. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 4. Αποδοχή μελέτης του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση οδικού δικτύου από Μοναστήρι Παναγίας Μεγαλόχαρης μέχρι τον οικισμό Άγιος Γεώργιος Τ.Κ. Μεγαλόχαρης».
 5. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση βατότητας – άρση επικινδυνότητας δρόμων Τ. Κ. Καστανιάς».
 6. Αποδοχή μελέτης της προμήθειας «Προμήθεια δυο (2) καινούργιων μηχανημάτων έργου φορτωτών – εκσκαφέων».
 7. Συμπλήρωση απόφασης για τον καθορισμό αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ. Σ.
 8. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου στην επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 9. Έγκριση προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου έτους 2019.
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση βατότητας οδοποιίας στον οικισμό Αγίας Παρασκευής Κλειδίου του δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ. Κ. Μεγαλόχαρης Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ. Κ. Αστροχωρίου Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 13. Συγκρότηση επιτροπών για το έργο «Αποκατάσταση τοιχίου πλησίον δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Διασέλλου».
 14. Συγκρότηση επιτροπών για το έργο «Ανάπλαση χώρων πέριξ του δημαρχείου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 15. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής παραλαβής δημοτικών έργων.
 16. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.
 17. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση των δρόμων στην Τ. Κ. Πηγών».
 18. Βεβαίωση περί της δημοτικής οδού Μεσόπυργος – Βελανιδιά.
 19. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
 20. Έγκριση επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στη Θέση Μεσινό Ζυγό.
 21. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Κατασκευή κιόσκι στην πλατεία της Τ. Κ. Δημαρίου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 22. Έγκριση υποβολής αιτήματος πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 23. Αποδοχή ένταξης χρηματοδότησης προς υλοποίηση της πράξης «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος