Πρόσκληση Δ.Σ. 22-10-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 18 Οκτωβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 3811
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

 

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                

Παρακαλούμε όπως την 22η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

                                                     ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. 5η τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2021.
 2. Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2021.
 3. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση κατεστραμμένου οδικού δικτύου της έδρας της Τ. Κ. Κλειδίου».
 4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Ξηροκάμπου».
 5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στους οικισμούς Κλαγκέικα και Βρακοζωνέικα της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
 6. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου.
 7. Ορισμός εκπροσώπων του δήμου για να συμμετέχουν στα Σχολικά Συμβούλια.
 8. Γνωμοδότηση επί μελέτης περιβάλλοντος για την κατασκευή και λειτουργία του έργου α) Διασυνδετική γραμμή μεταφοράς ενέργειας (Γ. Μ.) 150kv, β)Υποσταθμός (Υ/Σ) 20/150 kv και γ) Γ. Μ. Μέσης Τάσης 20 kv από τον Υ/Σ μέχρι τον Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό «Δαφνοζωνάρα – Σανίδι» στους νομούς Άρτας, Καρδίτσας και Αιτωλοακαρνανίας».
 9. Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2021.
 10. Συζήτηση επί αιτήσεως κατοίκων Αφροξυλιάς Μεγαλόχαρης.
 11. Συζήτηση επί αιτήσεως Τσιούνη Ευτυχίας.
 12. Ενημέρωση επί της ΜΠΕ για την κατασκευή του φράγματος Αυλακίου.
 13. Ενημέρωση επί της απογραφής πληθυσμού έτους 2021.

 

 Σας ενημερώνουμε ότι,  σύμφωνα με την αριθ. 643 24-9-2021  εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 , ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»,  στην συνεδρίαση παρίστανται δια ζώσης οι φέροντες πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης  για κορονοϊό  covid-19 ή μέσω τηλεδιάσκεψης, σε όσους  δεν φέρουν τα παραπάνω πιστοποιητικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας