Πρόσκληση Δ.Σ. 19-11-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 15 Νοεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 4191
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

 

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                

Παρακαλούμε όπως την 19η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του δήμου μετά την έκδοση του ΦΑΟ στα πλαίσια της απογραφής πληθυσμού έτους 2021.
  2. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής δημοτικών έργων.
  3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση αύλειου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Άνω Καλεντίνης δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση εργασιών στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Τ. Κ. Σκουληκαριάς».
  5. Διάλυση της σύμβασης του έργου «Βελτίωση δρόμων στην περιοχή Κέδρος Τ. Κ. Πέτρας Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  6. Γνωμοδότηση επί μελέτης περιβάλλοντος για την κατασκευή και λειτουργία του έργου α) Διασυνδετική γραμμή μεταφοράς ενέργειας (Γ. Μ.) 150kv, β)Υποσταθμός (Υ/Σ) 20/150 kv και γ) Γ. Μ. Μέσης Τάσης 20 kv από τον Υ/Σ μέχρι τον Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό «Δαφνοζωνάρα – Σανίδι» στους νομούς Άρτας, Καρδίτσας και Αιτωλοακαρνανίας.
  7. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του «Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) Αυλακίου».

Σας ενημερώνουμε ότι,  σύμφωνα με την αριθ. 643 24-9-2021  εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 , ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»,  στην συνεδρίαση παρίστανται δια ζώσης οι φέροντες πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης  για κορονοϊό  covid-19 ή μέσω τηλεδιάσκεψης, σε όσους  δεν φέρουν τα παραπάνω πιστοποιητικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας