Πρόσκληση Δ.Σ. 01-02-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 28 Ιανουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 367
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 01η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

   1. Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης μητρώου αρρένων έτους 2018.
   2. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών – προμηθειών των υπηρεσιών του δήμου για το 2019.
   3. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.
   4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μηλιανών».
   5. Συγκρότηση επιτροπών για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Μάραθο Τ. Κ. Διασέλλου».
   6. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
   7. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017».
   8. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
   9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση διακοινοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου στη θέση Κάμποι Δημαριού».
   10. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή παρακολούθησης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου β΄ φάση».
   11. Συμβουλευτική υποστήριξη των υπηρεσιών του δήμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γ. Ε. Κ. 679/2016.
   12. Αποδοχή μελέτης του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
   13. Υποβολή πρότασης ένταξης της πράξης «Νέες αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη» στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
   14. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη» στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
   15. Καθιέρωση σε 12ωρη και 24ωρη λειτουργία και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
   16. Αίτηση προέδρου Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης για παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο.
   17. Σύναψη διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας δάνειας τεχνικής υπηρεσίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για σύνταξη των μελετών 1. Βελτίωση αγροτικού δρόμου Λεύκα – Κρισέλια και 2. Βελτίωση αγροτικού δρόμου προς Άγιο Αθανάσιο.
   18. Σύναψη διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας δάνειας τεχνικής υπηρεσίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για σύνταξη της μελέτης Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον Άγιο Νικόλαο Πηγών.
   19. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στους οικισμούς Κλαγκέϊκα και Βρακοζωνέϊκα της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
   20. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου της Τ. Κ. Βελεντζικού του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
   21. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση δρόμων στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
   22. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση βατότητας – άρση επικινδυνότητας δρόμων Τ. Κ. Καστανιάς».
   23. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στους οικισμούς Λιακτσίρα και Καψάλη της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος