Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων (ΑΔΑ: 9ΨΧ2Ω9Ξ-ΝΟ8)

Αντιδήμαρχοι του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη με θητεία από 01.09.2022 μέχρι τη λήξη της δημοτικής περιόδου (31.12.2023) ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου, κ. Περικλή Μίγδου, οι:
1) κ. Κουτσαλάρας Παναγιώτης του Χρήστου, Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας
2) κ. Κουφούλης Νικόλαος του Αθανασίου, Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Τετραφυλίας
3) κ. Καλαμπόκης Παναγιώτης του Νικολάου, Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη, και
4) κ. Χήτας Βασίλειος του Ευαγγέλου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το κείμενο της απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, όπου περιλαμβάνονται αναλυτικά οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.