Απόφαση εγγραφής στο Μητρώο

Διαβάστε εδώ την απόφαση εγγραφής τεχνικών υπαλλήλων στο μητρώο μελών επιτροπών διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων.