Αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Προϋπολογισμός:
828.757,00 με Φ.Π.Α. 24% 

Χρηματοδότηση:
2014ΣΕ57200002 ΣΑΕ 572
Π.Δ.Ε. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ (600.000 €)
ΣΑΤΑ 2019 (228.757 €)


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 19/07/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ