ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση υπηρεσίας: «Υπηρεσίες πρωτοβουλιών για την εξοικονόμηση ενέργειας-Κόστους & Κοινωνικές Πολιτικές σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της πράξης SMENSWICT» του Προγράμματος INTERREG IPA II Cross-Border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020 (ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 11/03/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00)

 

 

 

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες πρωτοβουλιών για την εξοικονόμηση ενέργειας-Κόστους & Κοινωνικές Πολιτικές σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές  της πράξης SMENSWICT»που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών. Η υπηρεσία αποτελεί «Δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1_9β του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) και θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το αρ. 118 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α7147/8-8-2016).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ   

Προϋπολογισμός:
 10.000,00 ευρώ (συμπεριλ. Φ.Π.Α 24%)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και Αλβανίας
μέσω του προγράμματος Ιnterreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014-2020”
Κ.Α.: 69.7425.006
CPV: 79415200-8

Yποβολή προσφορών μέχρι την Πέμπτη 11/03/2021 και ώρα 14.00 μ.μ.


The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of Greece & Albania
via the Ιnterreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014-2020”