Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων της Τ.Κ. Ελάτης, αποπεράτωση εργασιών δημοτικού κτιρίου της Τ.Κ. Ρετσιανών και αποκατάσταση δρόμου προς Άγιο Βλάσιο Δημαριού

Προϋπολογισμός:
44.200,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 

 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (30.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (14.200,00 €)
Κ.Α. 02.10.30.7326.001


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 21/08/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ