Ανακοίνωση Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για καθαρισμούς σε ιδιωτικά οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτους χώρους προκειμένου να αποτραπεί πρόκληση πυρκαγιάς

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη καλεί όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, επί εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας εκατό μέτρων (100 μ.), από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και επί εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, να προβούν έγκαιρα στον καθαρισμό τους έως την 30η Απριλίου 2024.

Στο πλαίσιο της πρόληψης για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, οι πολίτες οφείλουν να απομακρύνουν χόρτα, ξερά κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα υλικά, τα οποία δύνανται να αποτελέσουν καύσιμη ύλη σε περίπτωση πυρκαγιάς. Επίσης υποχρεούνται να συντηρούν τους χώρους αυτούς καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα & θα καταλογίζεται η δαπάνη καθαρισμού εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σχετικά:
– Υπ’ αριθ. 20/2023 Πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 2549/τ.Β’)
Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/τ.Α’), άρθρο 266
Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27/τ.Α’), άρθρο 53Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5075/2023 και άρθρο 167 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν.5075/2023 (ισχύς από 13/12/2023)