Αιτήσεις αδειών νέων φυτεύσεων αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες για το έτος 2019

Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας:

Σύμφωνα με την Υ.Α. 609/16822/14-02-2017 (ΦΕΚ 600/24-02-2017) του ΥΠ.Α.Α.&Τ. «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις», όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 586/35408/21-2-2019 Υ.Α. του ΥΠ.Α.Α.&Τ., οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά, (www.minagric.gr) στις ψηφιακές υπηρεσίες, στις Αιτήσεις Αδειών Φύτευσης αμπέλου, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέχρι την 27η Μαρτίου 2019.

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Ταυτότητα, εκκαθαριστικό, δικαιολογητικά κατοχής της έκτασης ή ενοικιαστήρια διάρκειας τουλάχιστον για επτά έτη).

Επίσης, εάν ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι είναι νεοεισερχόμενος (ηλικίας έως 40 ετών και δεν κατέχει αμπέλια με οινοποιήσιμες ποικιλίες), πρέπει να επισυνάψει σε μορφή pdf τη σχετική βεβαίωση από το ΚΕΠΥΕΛ.

Τέλος, στην αίτηση προσδιορίζεται το μέγεθος σε στρέμματα, η τοποθεσία της έκτασης καθώς και όλες οι συντεταγμένες των κορυφών του αγροτεμαχίου στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • Οι άδειες νέας φυτεύσεις ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησης τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.
  • Η ελάχιστη έκταση για τη χορήγηση άδειας φύτευσης ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τηρούν όλες τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στη φόρμα της ψηφιακής αίτησης χορήγησης άδειας νέας φύτευσης αμπέλου.

Οι άδειες νέας φύτευσης ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησής τους και σε περίπτωση που ο παραγωγόςδεν χρησιμοποιήσει την χορηγούμενηάδεια φύτευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της αιτούμενης έκτασης εντός του προβλεπόμενουχρονικού ορίου των τριών ετών, τότε υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβολής νέαςαίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης για τα πέντε επόμενα ημερολογιακά έτηεκτός και αν γίνει αποδεκτή ένστασή του για ανωτέρα βία.

Αν μετά τη φύτευση διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός χρησιμοποίησε τη χορηγούμενη άδεια φύτευσης καταστρατηγώντας ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια προτεραιότητας για τα οποία η αίτησή του είχε λάβει βαθμολόγηση, τότε υπόκειται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης και σε αποκλεισμό από όλα τα κοινοτικά και εθνικά προγράμματα στήριξης της αμπελοκαλλιέργειας για τα πέντε επόμενα ημερολογιακά έτη.

Οι άδειες νέας φύτευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο 2ο όροφο, γραφείο 22 και στο τηλ. 2681364433 (κ. Οικονόμου Γρηγόριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.