ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 7-4-17

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  03 Απριλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 1704

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 07η του μήνα Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Τετραφυλίας έτους 2014».
2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου Ύδρευσης Πέτρας, Διασέλλου κλπ.»
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016».
6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας».
7. Έγκριση παράτασης χρόνου υλοποίησης σύμβασης της υπηρεσίας «Αρχικός έλεγχος των παιδικών χαρών του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
8. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μηλιανών».
9. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
10. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. Κωνσταντίνο Φελέκη.
11. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών.
12. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2017.
13. Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2017.
14. Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για το έτος 2017.
15. Έγκριση συνεδρίασης του Δ. Σ. στην Τ. Κ. Πηγών.
16. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στη Μονή Σέλτσου την 21η Απριλίου 2017.
17. 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017.
18. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017».
19. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Οδοποιία δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2017».
20. Καθορισμός εργασιών έργων έτους 2017.
21. Καθορισμός εργασιών έργου «Αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
22. Λύση σύμβασης του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου στη θέση Ντιχάλια Μηλιανών».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος