Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 25-08-2021(κατεπείγουσα συνεδρίαση)