Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “Κατασκευή, συντήρηση και αποκατάσταση γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου Γ. Καραϊσκάκη” [ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/07/2021]