Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 24-06-2021(κατεπείγουσα συνεδρίαση)