Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 27-05-2021(κατεπείγουσα συνεδρίαση)