Διαγωνισμός προμήθειας μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2021 για τις ανάγκες του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Νομικών Προσώπων του» (ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 24/02/2021 ΩΡΑ 14:00)