Πίνακες κατάταξης υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωσης – Διαδικασία ενστάσεων