Διαγωνισμός προμήθειας μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» (ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 07/10/2020 ΩΡΑ 13:00)